fot. Dawid Gromadzki

Dodana: 28 maj 2020 13:15

Zmodyfikowana: 28 maj 2020 13:15

Konkurs ofert w dziedzinie kultury

Prezydent Miasta Białegostoku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, planowanych do realizacji w 2020 roku, w okresie od 1 lipca do 31 grudnia.

Przedmiotem konkursu są zadania mające na celu:

  • realizację przedsięwzięć kulturalnych: koncertów, konkursów, prezentacji, przeglądów, spektakli, spotkań z twórcami, warsztatów edukacyjnych, realizowanych na terenie miasta oraz ich rejestrację, nieodpłatną transmisję i/lub retransmisję on-line,
  • realizację publikacji książkowych z zakresu kultury w formie tradycyjnej, tworzenie wydawnictw w formie elektronicznej (m.in. e-booki, audiobooki) udostępnianych nieodpłatnie w sieci internetowej, wydawanie płyt, tworzenie wydawnictw audio, audio-video, udostępnianych nieodpłatnie w sieci internetowej.

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy Witkac.pl, następnie wydrukować
(z jednakową sumą kontrolną), podpisać przez uprawnione osoby i złożyć w wersji papierowej do Prezydenta Miasta Białegostoku, najpóźniej w terminie do dnia 10 czerwca 2020 r. do godz. 15.30, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert w dziedzinie kultury”, za pośrednictwem:

  • Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1;
  • operatora pocztowego, na adres: Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

Jeden oferent może w konkursie złożyć maksymalnie 1 ofertę.

Udział finansowego wkładu własnego w stosunku do wnioskowanej kwoty dotacji nie może być niższy niż 4%.

Suma kosztów administracyjnych (obsługa księgowa, obsługa prawna, koordynacja, koszty materiałów biurowych) bezpośrednio związanych z realizacją zadania, nie może przekroczyć 20% sumy wszystkich kosztów jego realizacji.

Warunki konkursu do pobrania poniżej.

Link do platformy witkac.pl

facebook