fot. Dawid Gromadzki

Dodana: 8 październik 2020 14:47

Zmodyfikowana: 8 październik 2020 14:47

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

Ogłoszenie konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Pomocy Społecznej Miasta Białegostoku na lata 2021-2024 oraz projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Miasta Białegostoku na lata 2021-2023

Prezydent Miasta Białegostoku przedstawia do konsultacji społecznych projekt uchwały
w sprawie przyjęcia Programu Pomocy Społecznej Miasta Białegostoku na lata 2021-2024 oraz projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Miasta Białegostoku na lata 2021-2023.

Program Pomocy Społecznej Miasta Białegostoku na lata 2021-2024 określa główne kierunki działań Miasta Białegostoku w zakresie umożliwienia osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych oraz wspieranie ich w wysiłkach zmierzających do zaspokajania niezbędnych potrzeb oraz umożliwiania im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka. Celem programu jest także zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym osób
i rodzin oraz wspieranie ich w życiowym usamodzielnieniu i integracji ze środowiskiem.

Program Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Miasta Białegostoku
na lata 2021-2023
zawiera analizę sytuacji demograficzno – społecznej Miasta Białegostoku oraz wskazuje na zasoby Białegostoku w zakresie wspierania rodzin. Uwzględnia też działania profilaktyczne podejmowane przez miejskie instytucje i organizacje na rzecz rodzin przeżywających trudności oraz przedstawia organizację systemu pieczy zastępczej w mieście. Celem strategicznym Programu jest zapewnienie profesjonalnego wsparcia rodzinom,
w szczególności rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych oraz zapewnienie optymalnych form pieczy zastępczej dzieciom pozbawionym opieki rodziców.

Adresatem konsultacji są organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa
w art. 3 ust 3. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) prowadzące działalność statutową na terenie Miasta Białegostoku.

Opinie do projektów należy składać za pomocą ankiety konsultacyjnej przesłanej
za pośrednictwem operatora pocztowego do Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Bema 60/1, 15-370 Białystok lub skanu przesłanego pocztą elektroniczną na adres e-mail: dsp@um.bialystok.pl do dnia 21 października 2020 r.

 

Warunkiem udziału w konsultacjach jest podanie nazwy organizacji i danych rejestrowych
oraz imienia, nazwiska i kontaktu do osoby upoważnionej do reprezentowania organizacji zgłaszającej udział w konsultacjach.

facebook