fot. Dawid Gromadzki

Dodana: 9 lipiec 2020 13:01

Zmodyfikowana: 9 lipiec 2020 13:01

Mikropożyczki dla organizacji pozarządowych

Mikropożyczki do wysokości 5 000 zł udzielane będą na pokrycie bieżących kosztów związanych z funkcjonowaniem organizacji pozarządowej lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ubiegając się o wsparcie należy spełnić następujące warunki:

  • przychód podmiotu w poprzednim roku bilansowym nie może przekroczyć 100 000 zł, a informacja o wysokości przychodu przedstawiana będzie w formie oświadczenia
    w samym wniosku o pożyczkę,
  • wysokość pożyczki nie może przekroczyć 10% przychodów podmiotu w poprzednim roku bilansowym,
  • działalność musi być prowadzona przed dniem 1 kwietnia 2020 roku,
  • pożyczka udzielana jest w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19.

Organizacje uprawnione do skorzystania z pomocy, będą mogły liczyć na umorzenie pożyczki pod warunkiem, że nie zaprzestaną prowadzenia działalności przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia. Nie ma potrzeby składania dodatkowych oświadczeń.

Wnioski należy złożyć do Powiatowego Urzędu Pracy właściwego dla siedziby organizacji (nabory już trwają). O mikropożyczki mogą się ubiegać również organizacje nieprowadzące działalności gospodarczej.

Podstawa prawna:

Art. 15 zzda ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

facebook