fot. Dawid Gromadzki

Dodana: 23 styczeń 2020 10:28

Zmodyfikowana: 21 sierpień 2020 10:40

Zasady zgłaszania projektów

Ze środków Budżetu Obywatelskiego 2021 mogą być finansowane projekty należące do zadań własnych gminy albo powiatu, które są możliwe do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego. W uzasadnionych przypadkach można wydłużyć realizację projektu – na zasadach określonych przepisami ustawy o finansach publicznych.

W przypadku projektów, których realizacja wymaga lokalizacji na określonym terenie, musi on stanowić obszar, na którym Miasto Białystok może zgodnie z prawem wydatkować środki publiczne.

Istnieje możliwość zgłoszenie projektu zlokalizowanego na terenie nie będącym własnością Miasta. Wymagane jest wówczas dołączenie do formularza zgłoszeniowego oświadczenia dotyczącego udostępnienia i wykorzystania nieruchomości do celów realizacji projektu.

Pamiętaj, że w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021 nie mogą być realizowane projekty:

  • które zakładają realizację jedynie części, etapu projektu, w tym sporządzenia wyłącznie koncepcji bądź planu przedsięwzięcia lub jedynie środki na wykonanie, bez zabezpieczenia środków na projektowanie,
  • które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawo własności,
  • które są sprzeczne z przyjętymi planami, strategiami i programami Miasta Białegostoku,
  • które po realizacji generowałyby koszty eksploatacji niewspółmiernie wysokie w stosunku do wartości jednostkowej zgłoszonego projektu,
  • których efekty nie spełniają kryterium ogólnodostępności,
  • które nie spełniają kryterium celowości i gospodarności.

Kategorie projektów

W ramach Budżetu Obywatelskiego 2021 wyróżnia się dwie kategorie, w ramach których możesz zgłosić swój projekt:

1)    projekty ogólnomiejskie,

2)    projekty osiedlowe, 

Projekty ogólnomiejskie – to takie, które dotyczą potrzeb mieszkańców więcej niż jednego osiedla Miasta Białegostoku.

Projekty osiedlowe - dotyczą głównie potrzeb jednego z 28 osiedli Miasta Białegostoku. Nie ma możliwości przekształcenia projektu osiedlowego na ogólnomiejski z powodu kosztów wyższych niż ustalone dla projektów osiedlowych.

UWAGA!!! Projekty zlokalizowane na terenie jednostek oświatowych mogą być składane wyłącznie w ramach kategorii projektów osiedlowych.

Limity kwotowe

Szacunkowa wartość pojedynczego projektu ogólnomiejskiego nie może przekroczyć kwoty:

1) 1 000 000,00 zł – w przypadku projektów „twardych”,

2) 25 000,00 zł – przypadku projektów „ miękkich”.

Szacunkowa wartość pojedynczego projektu osiedlowego nie może przekroczyć kwoty:

1) 500 000,00 zł – w przypadku projektów „twardych”,

2) 25 000,00 zł – w przypadku projektów „miękkich”.

 

Przygotowując kosztorys projektu należy zwrócić uwagę na jego charakter („miękki”/ „twardy”)

projekt „miękki” – projekt o charakterze nieinwestycyjnym, m.in. zadanie o charakterze społecznym, integracyjnym, kulturalnym, edukacyjnym, sportowym lub rekreacyjnym z wyłączeniem bieżącej administracyjnej działalności podmiotów.

projekt „twardy” – zadanie inwestycyjne dotyczące m.in. modernizacji, adaptacji, budowy nowych obiektów lub zakupu wyposażenia.

 

Formularz zgłoszeniowy projektu wraz z załącznikami składa się:

1) w formie elektronicznej - w wersji skanu z oryginału na adres e-mail: budzetobywatelski@um.bialystok.pl

2) lub poprzez przesłanie pocztą na adres:

- Urzędu Miejskiego w Białymstok, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok

- lub Centrum Aktywności Społecznej Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. św. Rocha 3, pok. 6, 15-879 Białystok.

3) lub złożenie formularza w formie papierowej do skrzynki podawczej ustawionej w Urzędzie Miejskim, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok

Termin składania propozycji projektów: od 23 marca do 30 czerwca 2020 r.

facebook