fot. Dawid Gromadzki

Dodana: 21 Luty 2018 12:27

Zmodyfikowana: 19 Marzec 2018 09:18

Pytania i odpowiedzi

Co to jest Budżet Obywatelski?

Budżet obywatelski to proces, w którym mieszkańcy Białegostoku decydują o przeznaczeniu części budżetu miasta: zgłaszają projekty do realizacji, a następnie oddają na nie swoje głosy. W ramach białostockiego Budżetu Obywatelskiego 2019 można zgłaszać projekty należące do zadań własnych miasta i/lub powiatu mające charakter ogólnomiejski, osiedlowy, oświatowy oraz Zielony budżet.

Jaką kwotę przeznaczono na Budżet Obywatelski 2019?

Do dyspozycji mieszkańców jest 10 mln zł: 3 mln zł przeznaczono na projekty ogólnomiejskie, 4 mln zł na projekty osiedlowe, 2 mln zł na projekty oświatowe, a 1 mln zł na projekty Zielonego budżetu. Wartość pojedynczego projektu ogólnomiejskiego o charakterze „twardym” (inwestycyjnym) nie może przekraczać kwoty 1 mln zł, a osiedlowego lub oświatowego o charakterze „twardym” nie może przekraczać kwoty 500 000,00 zł. Szacunkowa wartość projektu „miękkiego” (ogólnomiejskiego, osiedlowego i oświatowego) nie może przekroczyć 25 000,00 zł. Szacunkowa wartość projektu Zielonego budżetu nie może przekroczyć 1 mln zł.

 

Co to jest projekt ogólnomiejski?

Projekt ogólnomiejski:

 • dotyczy potrzeb mieszkańców więcej niż jednego osiedla Miasta Białegostoku.

 

Co to jest projekt osiedlowy?

Projekt osiedlowy:

 • dotyczy potrzeb mieszkańców jednego osiedla
 • wartość pojedynczego projektu osiedlowego „twardego” nie przekracza kwoty 500 tys. zł.
 • wartość pojedynczego projektu osiedlowego „miękkiego” nie przekracza kwoty 25 tys. zł.

 

Co to jest projekt oświatowy?

Projekt oświatowy realizowany jest na terenie jednostek oświatowych Miasta Białegostoku.

 

Co to jest projekt Zielonego budżetu?

Projekt Zielonego budżetu:

 • dotyczy tworzenia nowych terenów zieleni bądź rewitalizacji starych,
 • wartość pojedynczego projektu nie przekracza kwoty 1 mln zł.

 

Co to jest projekt „twardy”?

Projekt „twardy” to zadanie inwestycyjne dotyczące m.in. modernizacji, adaptacji, budowy nowych obiektów lub zakupu wyposażenia.

 

Co to jest projekt „miękki”

Projekt „miękki” to projekt o charakterze nieinwestycyjnym, wydarzenie o charakterze społecznym, kulturalnym, edukacyjnym lub sportowym.

 

Kiedy można głosować?

Głosować można między 3 a 17 października 2018 r.

 

Kto może zagłosować na projekty?

Na projekty mogą zagłosować osoby zamieszkałe w Białymstoku. W przypadku, gdy głosującym jest osoba małoletnia wymagane jest dołączenie zgody rodzica/opiekuna prawnego.

 

Ile razy można głosować?

Każdy uprawniony mieszkaniec Białegostoku może zagłosować tylko jeden raz – wypełniając kartę do głosowania w wersji papierowej lub elektronicznej.

 

Na ile projektów można głosować?

Jedna osoba może zagłosować na maksymalnie 4 projekty z dowolnej kategorii. Np. można oddać po 1 głosie na projekt z każdej z czterech kategorii, można również oddać 4 głosy na projekty w ramach tej samej kategorii.

 

Skąd można pobrać papierową kartę do głosowania?

Papierową kartę do głosowania można pobrać z:

 • Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego przy ul. Słonimskiej 1,
 • Departamentu Obsługi Mieszkańców przy ul. J. K. Branickiego 3/5,
 • Centrum Aktywności Społecznej przy ul. św. Rocha 3,
 • mobilnego punktu do głosowania.

Gdzie będzie dostępna interaktywna karta do głosowania?

Interaktywna karta do głosowania dostępna będzie na stronie www.cas.bialystok.pl.

 

Gdzie można oddać głos?

Głosować można w punktach do głosowania Urzędu Miejskiego w Białymstoku lub przez Internet. Wypełnioną kartę do głosowania w wersji papierowej można oddać w:

 • Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego przy ul. Słonimskiej 1,
 • Departamencie Obsługi Mieszkańców przy ul. J. K. Branickiego 3/5,
 • Centrum Aktywności Społecznej przy ul. św. Rocha 3,
 • mobilnym punkcie do głosowania.

 

Czy głosując przez Internet trzeba również wypełnić formularz w wersji papierowej?

Nie. Jedna osoba może wypełnić tylko jedną kartę do głosowania: w formie papierowej lub elektronicznej.

Od kogo zależy wynik głosowania?

Wynik zależy od mieszkańców Białegostoku i zostanie ustalony na podstawie ważnych głosów oddanych na karcie do głosowania. Ustalenie wyników głosowania polega na zsumowaniu ważnych głosów oddanych na każdy z projektów zakwalifikowanych do głosowania oraz sporządzeniu 4 list z wynikami, oddzielnie dla projektów osiedlowych, projektów ogólnomiejskich, projektów oświatowych oraz projektów Zielonego budżetu. Przepisy zarządzenia przewidują dwa etapy tworzenia list rekomendowanych projektów.

W pierwszym etapie do realizacji zostaną zakwalifikowane te projekty, które uzyskały kolejno największą liczbę głosów na listach rankingowych. Listy zostaną zamknięte w momencie gdy kolejny bezpośrednio następujący projekt przekroczy limit środków przeznaczonych na daną kategorię projektów. Niewykorzystane pieniądze w ramach limitu środków, określonych dla poszczególnych kategorii projektów, trafią do wspólnej puli, przeznaczonej na drugi etap wyboru projektów. W drugim etapie spośród projektów, które w pierwszym etapie nie zostaną skierowane do realizacji, sporządza się listę rankingową, bez podziału na kategorie projektów, zgodnie z liczbą głosów uzyskaną w głosowaniu. Do realizacji kwalifikują się kolejno projekty z listy rankingowej, aż do wyczerpania pozostałej puli środków.

Jeśli wśród projektów rekomendowanych do realizacji znajdą się projekty mające taki sam zakres lub dotyczące tej samej lokalizacji, które nie dają się bezkolizyjnie zrealizować, to rekomendację uzyskuje tylko ten projekt, który otrzymał większą liczbę głosów.

Kiedy i gdzie zostaną ogłoszone wyniki głosowania?

Ogłoszenie wyników głosowania nastąpi do 31 października 2018 r. na stronie internetowej i w mediach.

 Informacje można uzyskać:

 • w Centrum Aktywności Społecznej Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. św. Rocha 3, pokój nr 6,
 • pod numerem telefonu: 85 879 7447
 • pytania można przesyłać na adres: budzet2019@um.bialystok.pl
facebook