fot. Dawid Gromadzki

Dodana: 16 lipiec 2019 09:09

Zmodyfikowana: 9 grudzień 2019 14:50

Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego 2020

Udział w pracach Zespołu ma charakter społeczny i nie wiąże się z pobieraniem wynagrodzenia z tego tytułu. Kadencja Zespołu trwa do 30 listopada 2019 roku.

W skład Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego w Białymstoku na 2020 wchodzi:

1)     6 przedstawicieli Prezydenta Miasta Białegostoku,

2)    3  przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

3)     3 przedstawicieli mieszkańców Białegostoku,

4)     2 przedstawicieli Rady Miasta Białystok.

Do zadań Zespołu należy w szczególności:

- weryfikacja ostateczna projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego w Białymstoku na 2020 rok przy pomocy karty analizy projektu;

- przygotowanie i przedstawienie do akceptacji Prezydentowi Miasta Białegostoku wykazu projektów rekomendowanych do umieszczenia na liście do głosowania mieszkańców oraz wykazu projektów odrzuconych z podaniem uzasadnienia;

- przeprowadzenie losowania w przypadku uzyskania przez dwa lub więcej projektów takiej samej liczby głosów celem ustalenia kolejności na liście wyników;

- przedstawienie Prezydentowi Miasta Białegostoku rekomendacji dotyczących kolejnych edycji budżetu obywatelskiego w Białymstoku.

facebook