fot. Dawid Gromadzki

Dodana: 22 listopad 2019 11:27

Zmodyfikowana: 6 grudzień 2019 12:51

Konsultacje społeczne dotyczące projektów uchwał w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Białystok

Prezydent Miasta Białegostoku ogłosił konsultacje społeczne dotyczące projektów uchwał w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Białystok. Konsultacje potrwają od 22 listopada do 2 grudnia 2019 r.

Celem przeprowadzenia konsultacji jest zebranie od mieszkańców Białegostoku uwag i opinii dotyczących:

  • projektu uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Białystok;
  • projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
  • projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
    o określonej pojemności.

Konieczność podjęcia nowych uchwał wynika z przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. nowelizującej ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie dotyczącym odpadów komunalnych. Ponadto konieczne jest urealnienie stawek opłat za odpady w stosunku do kosztów ponoszonych za system gospodarki odpadami komunalnymi oraz zapewnienie samofinansowania się systemu, co jest również wymogiem ustawowym.

Konsultacje odbędą się w terminie od 22 listopada 2019 r. do 2 grudnia 2019 r. poprzez zbieranie uwag i opinii złożonych pisemnie do urn konsultacyjnych w wyznaczonych punktach Urzędu Miejskiego w Białymstoku (Departament Gospodarki Komunalnej przy ul. Bitwy Białostockiej 2/2, Centrum Aktywności Społecznej przy ul. św. Rocha 3 lub w Kancelarii Ogólnej Departamentu Organizacyjnego i Nadzoru przy ul. Słonimskiej 1) lub przesłanie drogą elektroniczną na adres: konsultacje@um.bialystok.pl. Opinie można będzie również zgłosić podczas dyżuru konsultacyjnego 27 listopada 2019 r. w godzinach 10.00-18.00, w siedzibie Centrum Aktywności Społecznej Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. św. Rocha 3.

 

facebook