fot. Dawid Gromadzki

Dodana: 9 marzec 2020 15:22

Zmodyfikowana: 16 kwiecień 2020 10:30

Konsultacje strategii rozwoju elektromobilności Miasta Białegostoku na lata 2020-2036

Prezydent Miasta Białegostoku przedstawia do konsultacji społecznych projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju elektromobilności Miasta Białegostoku na lata 2020-2036.

Konsultacje są prowadzone w oparciu o postanowienia uchwały Nr LX/800/10 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 282/2010, poz. 3597).

Adresatem konsultacji są organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust 3. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.), prowadzące działalność statutową na terenie Miasta Białegostoku.

Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii i propozycji zapisów uprawnionych podmiotów dotyczących projektu wymienionej uchwały. Trwają od 10 marca do 19 marca 2020 r. i będą realizowane poprzez zebranie opinii i propozycji zapisów przedstawionych w formie pisemnej za pomocą ankiety konsultacyjnej składanej w siedzibie Centrum Aktywności Społecznej przy ul. Św. Rocha 3, 15-879 Białystok w godz. 08.00-16.00 lub skanu przesłanego pocztą elektroniczną na adres e-mail: konsultacje@um.bialystok.pl.

facebook