fot. Dawid Gromadzki

Dodana: 7 marzec 2018 15:18

Zmodyfikowana: 26 czerwiec 2019 08:01

BRDPP

Prezydent Miasta Białegostoku ogłosił nabór kandydatów na członków Białostockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Zgłoszenia można składać od 26 czerwca do 9 lipca 2019 r.

Czym jest Białostocka Rady Działalności Pożytku Publicznego (BRDPP)?

BRDPP to organ doradczy Prezydenta Miasta Białegostoku powoływany do realizacji zasady dialogu obywatelskiego, wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego oraz rozwoju współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi. Działania BRDPP mają charakter opiniodawczo – konsultacyjny.

Kadencja BRDPP trwa 3 lata licząc od daty jej powołania.

 Z ilu członków będzie składać się BRDPP?

 W skład BRDPP wejdą:

1) 3 przedstawiciele Rady Miasta Białystok,

2) 3 przedstawiciele Prezydenta Miasta Białegostoku,

3) 6 przedstawicieli reprezentujących organizacje pozarządowe wybranych podczas zebrania wyborczego.

 Jakie akty prawne regulują zagadnienia związane z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego? 

 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w zakresie dotyczącym BRDPP, uchwała Nr XI/157/19 Rady Miasta Białystok z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Białostockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

 

Kto może zgłosić kandydata na członka BRDPP?

Uprawnione do zgłoszenia kandydatów są:

organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, czyli:

 1. organizacje pozarządowe:
  • niebędące jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub przedsiębiorstwami, instytutami badawczymi, bankami
   i spółkami prawa handlowego będącymi państwowymi lub samorządowymi osobami prawnymi,
  • niedziałające w celu osiągnięcia zysku

- osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust. 4. ustawy;

 1. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów
  i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
 2.  stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
 3. spółdzielnie socjalne;
 4. spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Ważne! Każda organizacja może zgłosić tylko jednego kandydata i nie może udzielić więcej niż 3 imiennych rekomendacji.

 

 

Jakie wymogi formalne musi spełniać kandydat na członka białostockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego?

Kandydatem może być osoba, która:

 1. jest pełnoletnia
 2. jest czynnym członkiem/pracownikiem organizacji pozarządowej;
 3. nie była karana za przestępstwo popełnione z winy umyślnej i karno-skarbowe;
 4. została zgłoszona przez organizację pozarządową i przedstawiła 3 imienne rekomendacje organizacji pozarządowych prowadzących działalność na terenie Miasta;
 5. posiada doświadczenie przydatne w pełnieniu funkcji członka Rady – przedstawi swoje dokonania w obszarze pożytku publicznego z ostatnich 2 lat;
 6. przedstawi propozycję programu działalności BRDPP;
 7. wyrazi zgodę na kandydowanie oraz na przetwarzanie danych osobowych oraz upublicznienie informacji zawartych w zgłoszeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do kiedy i jak złożyć zgłoszenie?

 Termin przewidziany na składanie zgłoszeń: od 26 czerwca do 9 lipca 2019 r.

Wymagane dokumenty, tj. formularz zgłoszenia (zgodnie z określonym wzorem wraz niezbędnymi załącznikami) należy złożyć w formie pisemnej:

 • w Kancelarii Ogólnej Departamentu Organizacyjnego i Nadzoru Urzędu,
 • za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Urzędu.

Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Białostocka Rada Działalności Pożytku Publicznego – zgłoszenie”.

O terminowości dokonania zgłoszenia decyduje data wpływu zgłoszenia do Urzędu. Zgłoszenia złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

W przypadku, gdy złożone dokumenty są niekompletne lub zawierają błędy podmioty zgłaszające zostaną wezwane do usunięcia tych błędów lub braków w terminie 3 dni od daty doręczenie wezwania.

Co dalej?

 Po zakończeniu naboru na stronie internetowej www.cas.bialystok.pl i na tablicy ogłoszeń Urzędu zostaną opublikowane listy zakwalifikowanych kandydatów.

Następnie Prezydent Miasta zwołuje zebranie wyborcze, na którym następuje autoprezentacja kandydatów oraz wybór kandydatów.

facebook