fot. Dawid Gromadzki

Dodana: 8 marzec 2018 11:52

Zmodyfikowana: 17 styczeń 2019 13:13

Posiedzenia Białostockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Białostocka Rada Działalności Pożytku Publicznego obraduje na posiedzeniach, które:

  • odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał,
  • mogą być zwołane na wniosek Prezydenta lub na wniosek co najmniej 6 jej członków, wniosek jest wiążący dla Przewodniczącego,
  • zwołuje Przewodniczący a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego,
  • mogą odbywać się, gdy uczestniczy w nich co najmniej połowa składu Rady,
  • są protokołowane, a protokoły zamieszczane na stronie internetowej Miasta Białystok po zatwierdzeniu przez Przewodniczącego lub Zastępcę Przewodniczącego prowadzącego posiedzenie.

Opinie opracowywane przez Radę podejmowane są w formie konsensusu. W przypadku niemożności jego osiągnięcia odbywa się głosowanie zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć eksperci i obserwatorzy z głosem doradczym, w tym pracownicy Urzędu Miejskiego w Białymstoku zapraszani przez Prezydenta lub Przewodniczącego.

facebook