fot. Dawid Gromadzki

Dodana: 8 marzec 2018 14:23

Zmodyfikowana: 8 marzec 2018 14:42

Zadania Białostockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Do zadań Białostockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego należy:

 • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych, w tym w zakresie rocznego i wieloletniego Programu współpracy Miasta Białystok z organizacjami pozarządowymi,
 • opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych,
 • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych,
 • udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami samorządu Miasta a organizacjami pozarządowymi,
 • opiniowanie projektów strategii rozwoju Miasta,
 • inicjowanie działań w zakresie realizacji zadań w sferze pożytku publicznego,
 • rekomendowanie przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w komisjach otwartych konkursów ofert,
 • opiniowanie rocznego i wieloletniego Programu współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi,
 • opiniowanie sprawozdania z realizacji rocznego i wieloletniego Programu współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi przed przedłożeniem go dla Rady Miasta,
 • współpraca z instytucjami publicznymi i państwowymi na rzecz organizacji,
 • reprezentowanie i wspieranie organizacji pozarządowych w podejmowanych przez nie inicjatywach, lub też działaniach organów władzy publicznej na rzecz organizacji pozarządowych, promowanie inicjatyw obywatelskich mieszkańców miasta,
 • inicjowanie wizyt studyjnych, konferencji, seminariów, szkoleń, kampanii społecznych, debat, paneli dyskusyjnych na rzecz rozwoju trzeciego sektora i jego współpracy z instytucjami publicznymi organizowanych przez Prezydenta Miasta.
facebook