fot. Dawid Gromadzki

Dodana: 8 marzec 2018 14:52

Zmodyfikowana: 12 luty 2019 14:11

Posiedzenia Miejskiej Rady Seniorów w Białymstoku

Miejska Rada Seniorów w Białymstoku obraduje na posiedzeniach, które:

  • są jawne,
  • odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał,
  • zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wiążący wniosek co najmniej 3 członków Rady, Prezydenta, Przewodniczącego Rady Miasta,
  • są protokołowane przez Sekretarza Rady, a protokoły wraz z listą obecności zamieszczane na stronie internetowej Miasta Białystok.

W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć z głosem doradczym:

  • Prezydent lub jego przedstawiciel,
  • Przewodniczący Rady Miasta lub jego przedstawiciel,
  • dyrektorzy jednostek organizacyjnych Miasta,
  • zaproszeni goście.

Rada wyraża swoje stanowiska w formie uchwał. Uchwały są podejmowane w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Rady. Do opracowania konkretnego zagadnienia, Rada może powoływać spośród swoich członków grupy robocze.

facebook