fot. Dawid Gromadzki

Dodana: 8 marzec 2018 14:37

Zmodyfikowana: 22 maj 2018 09:46

Zadania Miejskiej Rady Seniorów w Białymstoku

Zasady, tryb działania oraz zadania Rady określa uchwała Nr XVII/259/16 Rady Miasta Białystok z dnia 18 stycznia 2016 roku w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Białymstoku oraz nadania jej statutu.

Zadania Rady Seniorów:

 • opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego i programów wydawanych przez organy Miasta dotyczących spraw ważnych dla osób starszych,
 • wydawanie opinii i formułowanie wniosków służących rozwojowi działalności na rzecz osób starszych,
 • przedstawianie propozycji w zakresie ustalania priorytetowych zadań dotyczących społeczności w perspektywie krótko i długookresowej oraz inicjowanie działań na rzecz osób starszych,
 • inicjowanie działań mających na celu upowszechnianie współpracy Miasta ze środowiskiem osób starszych,
 • monitorowanie i diagnoza potrzeb osób starszych,
 • upowszechnianie wiedzy o potrzebach i prawach osób starszych,
 • budowanie pozytywnego wizerunku seniorów,
 • integracja i aktywizacja środowisk senioralnych,
 • integracja międzypokoleniowa,
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi na rzecz osób starszych,
 • inicjowanie działań mających na celu zapobieganie osamotnieniu i poczuciu samotności osób starszych.
facebook