fot. Dawid Gromadzki

Dodana: 27 luty 2018 14:27

Zmodyfikowana: 2 marzec 2023 12:19

Inicjatywa lokalna

Inicjatywa lokalna to forma współpracy Miasta z mieszkańcami Białegostoku, która ma na celu wspólną realizację zadania publicznego na rzecz społeczności naszego miasta.

W ramach inicjatywy lokalnej mogą być realizowane zadania z następujących obszarów:

 • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, obejmującej w szczególności budowę, rozbudowę lub remonty dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego, a także budynków oraz obiektów małej architektury,
 • działalności charytatywnej,
 • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 • działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,
 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 • promocji i organizacji wolontariatu,
 • nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
 • turystyki i krajoznawstwa,
 • ochrony przyrody, w tym zieleni w miastach i wsiach, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
 • porządku i bezpieczeństwa publicznego,
 • rewitalizacji.

Zainicjowanie współpracy wymaga złożenia wniosku do Prezydenta Miasta Białegostoku.

Z wnioskiem mogą wystąpić mieszkańcy Białegostoku:

 • bezpośrednio lub
 • za pośrednictwem organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które mają siedzibę na terenie Miasta Białegostoku

 

Wniosek powinien zawierać wszystkie informacje niezbędne do dokonania jego analizy, w tym elementy wskazane w Uchwale Rady Miasta Białystok* jako szczegółowe kryteria oceny, w szczególności:

 • dane wnioskodawcy – osób reprezentujących mieszkańców lub dane organizacji pozarządowej, jeżeli działa w imieniu mieszkańców,
 • oznaczenie zakresu wnioskowanego zadania,
 • wskazanie beneficjentów zadania,
 • opis zadania,
 • szacunkowy koszt realizacji zadania ze wskazaniem wkładu finansowego, rzeczowego oraz pracy społecznej Wnioskodawcy,
 • opis stanu przygotowania zadania i termin realizacji zadania,
 • koszty eksploatacji zadania,
 • uzasadnienie znaczenia wnioskowanego zadania dla społeczności lokalnej.

 

Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem środków finansowych na realizację zadania.

Każdy wniosek jest oceniany pod kątem:

 • aktualnej sytuacji finansowej budżetu Miasta,
 • możliwości technicznej wykonalności,
 • stanu prawnego nieruchomości,
 • szacunkowych kosztów realizacji,
 • szczegółowych kryteriów określonych Uchwałą Rady Miasta Białystok*, takich jak: zgodności wniosku z lokalnymi potrzebami mieszkańców, ilości beneficjentów zadania, udziału finansowego, rzeczowego i własnego Wnioskodawcy, stanu przygotowania zadania, zaangażowania środków budżetowych, kosztów eksploatacji.

Prezydent Miasta Białegostoku decyduje o przyjęciu lub odrzuceniu wniosku i powiadamia Wnioskodawcę.

Realizacja inicjatywy lokalnej polega na współpracy mieszkańców i Miasta. Warunki współpracy określane są w zawieranej umowie, która szczegółowo reguluje między innymi zakres działań mieszkańców i Miasta, harmonogram i kosztorys.

 

*Uchwała nr XLV/688/17 Rady Miasta Białystok z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2017 r. poz. 4782)

facebook