fot. Dawid Gromadzki

Dodana: 29 czerwiec 2021 11:41

Zmodyfikowana: 14 grudzień 2021 14:14

Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego 2022

Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego 2022 został powołany Zarządzeniem Nr 469/21 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie powołania i określenia regulaminu prac Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego w Białymstoku na 2022 rok.

 

Do zadań Zespołu należy w szczególności:

  • weryfikacja ostateczna projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego
    w Białymstoku na 2022 rok przy pomocy karty analizy projektu, zgodnie z zasadami Budżetu Obywatelskiego;
  • przygotowanie i przedstawienie do akceptacji Prezydentowi Miasta Białegostoku wykazu projektów rekomendowanych do umieszczenia na liście do głosowania mieszkańców oraz wykazu projektów odrzuconych z podaniem uzasadnienia;
  • ustalenie kolejności projektów na karcie do głosowania poprzez przeprowadzenie losowania numerów projektów zakwalifikowanych do głosowania;
  • przeprowadzenie losowania w przypadku uzyskania przez dwa lub więcej projektów takiej samej liczby głosów celem ustalenia kolejności na liście wyników;
  • przedstawienie Prezydentowi Miasta Białegostoku rekomendacji dotyczących kolejnych edycji budżetu obywatelskiego w Białymstoku.

 

W skład Zespołu wchodzą:

1) przedstawiciele Prezydenta Miasta Białegostoku:

a) Przemysław Tuchliński - Zastępca Prezydenta Miasta Białegostoku - Przewodniczący Zespołu,

b) Rafał Rudnicki - Zastępca Prezydenta Miasta Białegostoku - Zastępca Przewodniczącyego Zespołu,

c) Dyrektor Centrum Aktywności Społecznej - członek,

d) Dyrektor Departamentu Inwestycji - członek;

2) przedstawiciel organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

Paweł Pietruczuk - członek;

3) przedstawieciel mieszkańców Białegostoku:

Wioletta Ratajczak-Wrona - członek;

4) przedstawiciel Rady miasta Białystok:

Katarzyna Kisielewska-Martyniuk - członek

 

facebook