fot. Dawid Gromadzki

Dodana: 22 wrzesień 2020 15:45

Zmodyfikowana: 7 kwiecień 2022 14:55

Deklaracja dostępności

Centrum Aktywności Społecznej w Białystoku zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Centrum Aktywności Społecznej w Białymstoku.

Data publikacji strony internetowej: 2017-12-08

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-09-22

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  1. Na stronie mogą występować graficzne pliki PDF.
  2. Na stronie mogą występować obrazy bez tekstu alternatywnego.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-22. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2022-03-23.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych służących przemieszczaniu się po jej elementach i uruchamianiu dostępnych na niej funkcji.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Adam Turowski, adres poczty elektronicznej aturowski@cui.bialystok.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 85 869 6241.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostępność budynku dla osób ze szczególnymi potrzebami – informacje ogólne

Do budynku prowadzą dwa wejścia – przy czym do wejścia głównego (od ul. Krakowskiej) prowadzą schody oraz podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd łamany, złożony z dwóch części). Budynek ma cztery kondygnacje, z których każda jest dostępna dla osób z niepełnosprawnościami oraz dostosowana do ich potrzeb. Poszczególne poziomy oznaczone są na klatce schodowej dużymi, kontrastowymi napisami.

Na parterze zlokalizowana jest recepcja oraz pomieszczenia biurowe CAS. W piwnicy znajduje się biblioteka, sala do zajęć ruchowych i hol, gdzie mogą odbywać się szkolenia i prezentacje. Na pierwszym piętrze ulokowano hol wystawowy, dużą salę konferencyjną i kilka sal szkoleniowych oraz kuchnię. Na drugim piętrze znajduje się hol wystawowy, sale szkoleniowe, pokoje konsultacji oraz kącik malucha. Na każde z pięter wchodzi się z klatki schodowej, przez drzwi z domykaczem. Pomieszczenia są bardzo przestronne. Korzystający mogą dowolnie konfigurować wyposażenie: stoły, krzesła, monitory i tablice flipchart.

Toalety dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się na każdej z czterech kondygnacji, natomiast toaleta z przewijakiem na pierwszym piętrze.

Obiekt objęty jest zewnętrznym i wewnętrznym monitoringiem wizyjnym. W budynku całodobowo funkcjonuje portiernia, której pracownicy służą informacją, pomocą i wsparciem.

Udogodnienia dla osób niewidomych i słabowidzących

W budynku zamontowano/wykonano:

  • listwy kontrastowe na stopniach schodów,
  • oznaczenia dróg ewakuacyjnych i poszczególnych pięter w formie tabliczek z zapisem w alfabecie Braille’a na poręczach,
  • oznaczenia wyjść ewakuacyjnych za pomocą piktogramów,
  • kontrastowe tabliczki informacyjne na drzwiach z zapisem funkcjonalności pomieszczeń w alfabecie Braille’a,
  • oznaczenia kontrastowe wokół drzwi wewnętrznych, na każdym piętrze,
  • mapy tyflograficzne przedstawiające rzuty poszczególnych pięter z opisem funkcjonalności pomieszczeń.
  • w Centrum Aktywności Społecznej istnieje możliwość skorzystania z drukarki Braille’a.

Udogodnienia dla osób słabosłyszących

W budynku znajduje się mobilna pętla indukcyjna.

Udogodnienia dla osób z dysfunkcją narządu ruchu

Na każde piętro budynku można wjechać windą. Drzwi prowadzące na piętra, jak i bezpośrednio do sal umożliwiają swobodny wjazd wózkiem inwalidzkim. CAS posiada specjalne krzesło do ewakuacji osób o ograniczonej zdolności poruszania się.

Dojazd i komunikacja

Budynek położony jest w centrum miasta w pobliżu wielu przystanków autobusowej komunikacji miejskiej.

Przed obiektem znajdują się oznakowane miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami, usytuowane blisko głównego wejścia.

facebook