fot. Dawid Gromadzki

Dodana: 22 wrzesień 2020 15:45

Zmodyfikowana: 25 wrzesień 2020 12:58

Deklaracja dostępności

Centrum Aktywności Społecznej w Białystoku zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Centrum Aktywności Społecznej w Białymstoku.

Data publikacji strony internetowej: 2017-12-08

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-09-22

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  1. Na niektórych stronach mogą występować błędy struktury nagłówkowej.
  2. Na stronie mogą występować graficzne pliki PDF.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-22.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych służących przemieszczaniu się po jej elementach i uruchamianiu dostępnych na niej funkcji.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Adam Turowski, adres poczty elektronicznej aturowski@cui.bialystok.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 85 869 6241.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Liczba wejść: 

Wejście dostępne dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim: tak 

Wejście główne: od ul. Krakowskiej, schody przed wejściem

Winda przed wejściem: brak 

Uwagi do schodów/podjazdu/windy: podjazd łamany, złożony z dwóch części 

Liczba i opis pomieszczeń: budnek ma 4 kondygnacje, które są dostępne i dostosowane dla osób z niepełnosprawnością. 

W piwnicy znajduje się bilbliteka, sala do zajęć ruchowych i hol, gdzie mogą odbywać się szkolenia i prezentacje. 
Na pierwszym piętrze znjduje się hol wystawowy, duża sala konferencyjna i kilka sal szkoleniowych oraz kuchnia. 
Na drugim piętrze również znajduje się hol wystawowy oraz sale szkoleniowe, a także kącik malucha. 
W piwniwcy oraz na drugim piętrze znajduje się kilka pokoi konsultacji. 
Na parterze znajdziemy recepcję oraz pokoje osób odopwiedzialnych za właściwą pracę i organizację Centrum. 

Na każde z pięter wchodzi się przez drzwi z domykaczem prosto z klatki schodowej. Drzwi prowadzące na piętra jaki i bezpośrednio do sal umożliwają swobodny wjazd wózkiem inwalidzkim. Pomieszczenia są bardzo przestronne. 

Toalety dla osób z niepełnosprawnością znajdują się na każdej z 4 kondygnacji.

Dojazd i komunikacja:

Komunikacja miejska: Przystanek na ul. Lipowej, przystanek nr 211 "Plac Niepodległości/Kościół św. Rocha"

- Odległość przystanku od obiektu: 140 m 

- Linie komunikacji miejskiej: 2, 4, 5, 7, 10, N1 

- Inne uwagi: jedno przejście dla pieszych z sygnalizacją świetlną i dźwiękową

Komunikacja miejska: Przystanek na ul. Lipowej , przystanek nr 221 "Lipowa, Św.Rocha"

- Odległość przystanku od obiektu: 200 m 

- Linie komunikacji miejskiej: 2, 4, 5, 10, N1

- Inne uwagi: brak 

Komunikacja specjalna: Bus (przewóz osób niepełnosprawnych) - tel. 85 744 34 04

Parkowanie:

Ilość miejsc parkingowych ogólnodostępnych: ok. 30

Ilość miejsc parkingowych oznaczonych dla osób z niepełnosprawnością: 2

Odległość parkingu od obiektu: parking ogólnodostępny znajduje się na ul. Krakowskiej, parking pod budynkiem znajduje się za szlabanem, tam też znajduje się jedno miejsce dla osób z niepełnosprawnością, pozostałe 

Utrudnienia w dostępie do parkingu: brak

Informacje o parkingu: parking w strefie płatnego parkowania bezpłatny dla osób niepełnosprawnych posiadającą kartę parkingową

facebook