fot. Dawid Gromadzki

Dodana: 11 grudzień 2017 16:29

Zmodyfikowana: 23 maj 2018 09:55

Dotacje z budżetu Miasta

Możliwości organizacji pozarządowych ubiegania się o środki finansowe z budżetu Miasta

Tryb konkursowy - zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239) w przypadku zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym samorząd jest zobligowany do ogłaszania otwartych konkursów ofert. Poszczególne konkursy prowadzone są przez departamenty Urzędu Miejskiego w Białymstoku odpowiedzialne merytorycznie za dany obszar tematyczny.

Aktualne informacje dotyczące ogłoszonych i rozstrzygniętych konkursów oraz wzory dokumentów znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej w dziale "Postępowania/Konkursy": www.bip.bialystok.pl.

Z własnej inicjatywy - organizacjom pozarządowym przysługuje prawo do składania ofert z własnej inicjatywy. Ofertę należy złożyć do Prezydenta Miasta Białegostoku za pośrednictwem kancelarii ogólnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1 bądź w departamencie merytorycznym, odpowiedzialnym za realizację zadań w konkretnym obszarze tematycznym. Samorząd ma jeden miesiąc na rozstrzygnięcie celowości zadania i określenie, czy posiada środki w budżecie na jego realizację, po czym przy pozytywnej odpowiedzi, uruchamia procedurę konkursową, chyba że przepisy dodatkowe (wynikające z innych ustaw) wskazują inną drogę postępowania.

Tryb małych zleceń – procedura z pominięciem otwartego konkursu ofert. Możliwość zlecania zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert zwana jest trybem uproszczonym lub trybem małych zleceń/trybem małych grantów. W przeciwieństwie do otwartego konkursu ofert, uruchamiany jest on na wniosek organizacji pozarządowej lub innego uprawnionego podmiotu prowadzącego działalność pożytku publicznego.

Uprawniony podmiot składa ofertę do Prezydenta Miasta Białegostoku za pośrednictwem kancelarii ogólnej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1 lub do właściwego merytorycznie departamentu Urzędu. Wzór oferty określa rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 570).

Oferta musi spełniać następujące warunki:

  • musi dotyczyć zadania o charakterze lokalnym lub regionalnym,
  • jednorazowa wysokość przekazanych środków finansowych nie może przekroczyć 10 tys. zł.,
  • zadanie musi być zrealizowane w terminie nie dłuższym niż 90 dni.

Oferta uprawnionego podmiotu jest zamieszczana na 7 dni:

  • na portalu miejskim w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.bialystok.pl),
  • na portalu miejskim www.bialystok.pl w odpowiedniej merytorycznie zakładce, np. „Edukacja”, „Kultura”, „Sport”, „Pomoc społeczna”, „Osoby niepełnosprawne”,
  • w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1 na tablicach ogłoszeń.

Każdy ma możliwość zgłoszenia uwag do oferty w ciągu 7 dni od jej zamieszczenia. Po upływie tego terminu samorząd rozpatruje ewentualne uwagi oraz celowość realizacji zadania. W przypadku podjęcia decyzji o zleceniu zadania, niezwłocznie zawiera umowę o przyznaniu dotacji na jego realizację. Do umów zawieranych w ramach trybu małych zleceń stosuje się te same regulacje, co do umów zawieranych w otwartych konkursach ofert.

Do zadań zlecanych w trybie małych zleceń ustawodawca wprowadził dwa dodatkowe ograniczenia:

  • łączna kwota środków przekazywanych jednemu podmiotowi w trybie małych zleceń nie może w danym roku kalendarzowym przekroczyć kwoty 20 tys. zł,
  • łączna wysokość środków przyznanych w tym trybie nie może przekroczyć 20% dotacji planowanych przez samorząd w roku budżetowym na realizację zadań przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Tryb zlecania zadań publicznych reguluje Zarządzenie Nr 1065/16 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie określenia zasad i trybu postępowania dotyczących zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Tryb kontroli i rozliczania realizacji zadań publicznych reguluje Zarządzenie Nr 1066/16 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie kontroli i rozliczania dotacji celowych udzielonych na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

facebook