fot. Dawid Gromadzki

Dodana: 17 listopad 2020 14:54

Zmodyfikowana: 7 grudzień 2020 11:11

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

Prezydent Miasta Białegostoku przedstawia do konsultacji społecznych projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Białegostoku na lata 2021-2030”.

Konsultacje przeprowadza się w celu poznania i zebrania opinii zaproponowanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust 3. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) prowadzących działalność statutową na terenie Miasta Białegostoku na temat zapisów zawartych w projekcie uchwały w sprawie przyjęcia „Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Białegostoku na lata 2021-2030”.

„Miejska Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Białegostoku na lata 2021– 2030” jest dokumentem, którego celem jest określenie głównych kierunków działań w najbliższej dekadzie i wskazanie najważniejszych kierunków interwencji w odniesieniu do problemów społecznych występujących na terenie Miasta. Strategia stanowić będzie podstawę do realizacji stosunkowo trwałych wzorów interwencji społecznych, które przyczynią się do poprawy warunków życia mieszkańców Białegostoku, w szczególności - mieszkańców zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym, oraz doprowadzą w przyszłości do szerszej integracji społecznej. Strategia będzie stanowić materiał wyjściowy do opracowania szczegółowych programów i projektów z zakresu polityki społecznej Miasta Białegostoku w latach 2021-2030. Poza wyznaczeniem kierunków działań, w Strategii przyjęto także, że niezbędny jest stały monitoring i ewaluacja realizowanych zadań.

Opinie do projektu uchwały należy składać w formie pisemnej za pomocą ankiety konsultacyjnej do dnia 29 listopada 2020 r. Opinie można przekazać listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innego operatora do Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Bema 60/1, 15-370 Białystok bądź przesłać skan ankiety pocztą elektroniczną na adres e-mail: dsp@um.bialystok.pl.

Informacje o wynikach konsultacji zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na: portalach miejskich: www.bialystok.pl  w zakładce  „Dla mieszkańców - Białystok obywatelski – Konsultacje i opinie w zakładce Konsultacje z NGO” oraz „Dla mieszkańców - Pomoc społeczna w zakładce Aktualności, opublikowane na stronie www.mopr.bialystok.pl w zakładce „Aktualności i na www.cas.bialystok.pl w zakładce „Aktualności”.

Warunkiem udziału w konsultacjach jest podanie nazwy organizacji i danych rejestrowych oraz imienia, nazwiska i kontaktu do osoby upoważnionej do reprezentowania organizacji zgłaszającej udział w konsultacjach.

facebook