fot. Dawid Gromadzki

Dodana: 11 grudzień 2017 16:15

Zmodyfikowana: 11 czerwiec 2024 14:30

Program Współpracy

Program współpracy Miasta Białystok z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na dany rok budżetowy jest kluczowym dokumentem regulującym współpracę między samorządem miejskim a organizacjami pozarządowymi. Program wyznacza merytoryczne obszary współpracy międzysektorowej do realizacji w danym roku oraz ich formy i zasady.

Obowiązek uchwalenia rocznego programu nakłada na jednostki samorządu terytorialnego art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

facebook