fot. Dawid Gromadzki

Dodana: 16 luty 2024 10:57

Zmodyfikowana: 8 kwiecień 2024 11:39

Zasady zgłaszania projektów

Od 4 marca 2024 r. rusza przyjmowanie projektów do Budżetu Obywatelskiego 2025 i potrwa do 4 kwietnia 2024 r.

 

Kwota przeznaczona na realizację projektów Budżetu Obywatelskiego 2025 wynosi 15 mln zł z podziałem na pule:

 • 8 mln zł na projekty ogólnomiejskie,
 • 7 mln na projekty osiedlowe.

Szacunkowa wartość pojedynczego projektu ogólnomiejskiego nie może przekroczyć:

 •  3 mln zł  w przypadku projektów „twardych”,
 • 100 tys. zł – w przypadku projektów „miękkich”.

Szacunkowa wartość pojedynczego projektu osiedlowego nie może przekroczyć:

 • 1,5 mln zł – w przypadku projektów „twardych”,
 • 100 tys. zł – w przypadku projektów „miękkich”.

 

Kategorie projektów

W ramach Budżetu Obywatelskiego 2025 wyróżnia się dwie kategorie:

projekty ogólnomiejskie – to takie, które dotyczą potrzeb mieszkańców więcej niż jednego osiedla Miasta Białegostoku.

projekty osiedlowe dotyczą głównie potrzeb jednego z osiedli Miasta Białegostoku.

UWAGA! Tak zwane projekty zielone, czyli te dotyczące zieleni miejskiej, mogą być zakwalifikowane do kategorii projektów osiedlowych lub ogólnomiejskich. Projekty zlokalizowane na terenach szkolnych można składać wyłącznie w ramach kategorii projektów osiedlowych.

W ramach Budżetu Obywatelskiego 2025 mogą być realizowane projekty, które:

 • należą do zadań własnych gminy albo powiatu i są możliwe do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest wydłużenie realizacji projektu na lata następne, na zasadach określonych przepisami ustawy o finansach publicznych.
 • W przypadku projektów, których realizacja wymaga lokalizacji na określonym terenie, musi on stanowić obszar, na którym Miasto Białystok może zgodnie z prawem wydatkować środki publiczne.
 • możliwość realizacji tzw. projektów miękkich zlokalizowanych na nieruchomościach nie będących własnością Miasta (pod warunkiem dołączenia stosownego oświadczenia).

W ramach Budżetu Obywatelskiego nie mogą być realizowane projekty, które:

 • zakładają realizację jedynie części projektu,
 • naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawo własności,
 • są sprzeczne z przyjętymi planami, strategiami i programami Miasta Białystok,
 • po realizacji generowałyby koszty eksploatacji niewspółmiernie wysokie w stosunku do wartości jednostkowej zgłoszonego projektu,
 • efekty nie spełniają kryterium ogólnodostępności,
 • nie spełniają kryterium celowości i gospodarności.

 

Wniosek należy złożyć na formularzu zgłoszeniowym. Propozycja musi uzyskać pisemne poparcie 2 mieszkańców Białegostoku (innych niż Projektodawca).

Mieszkaniec Białegostoku może złożyć oraz poprzeć dowolną liczbę projektów. W przypadku, gdy Projektodawcą jest osoba małoletnia, do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć zgodę opiekuna prawnego.

W sytuacji, gdy projekt (tylko o charakterze innym niż inwestycyjny) zlokalizowany jest na nieruchomościach nie będących własnością Miasta wymagane jest dołączenie do formularza zgłoszeniowego oświadczenia dotyczącego udostępnienia i wykorzystania nieruchomości do celów realizacji projektu.

Aby zgłosić projekt, nie musisz mieć fachowej wiedzy z zakresu inwestycji, która ma powstać w ramach projektu, ani też dołączać dokumentacji projektowej. Pamiętaj jednak, aby w kosztach projektu uwzględnić koszty dokumentacji, która stanowi ok. 4-6% wartości całej inwestycji. Obliczając wstępny kosztorys projektu skorzystaj zestawienia przykładowych kosztów funkcjonowania miasta.

Gdzie znajdziesz formularz zgłoszeniowy projektu do Budżetu Obywatelskiego 2024?

 • na stronie www.cas.bialystok.pl w zakładce formularz zgłoszeniowy,
 • w Centrum Aktywności Społecznej przy ul. Św. Rocha 3 (od 4 marca),
 • w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1 (od 4 marca).

W formularzu zgłoszeniowym należy podać swoje dane osobowe, tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz dane kontaktowe i wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Składanie projektu

Formularz zgłoszeniowy projektu wraz z załącznikami możesz złożyć w formie papierowej – w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku lub w Centrum Aktywności Społecznej Urzędu Miejskiego w Białymstoku w godzinach pracy Urzędu lub wysłać skan z oryginału na adres email: budzetobywatelski@um.bialystok.pl.

facebook