fot. Dawid Gromadzki

Dodana: 18 kwiecień 2018 11:13

Zmodyfikowana: 8 lipiec 2022 12:52

Co to jest CWOP?

Cele Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych:

Celem Centrum jest rozwój współpracy Miasta Białystok z organizacjami pozarządowymi w zakresie efektywnej realizacji zadań publicznych na rzecz zaspokajania potrzeb mieszkańców.

Centrum służy rozwijaniu dialogu społecznego i partnerstw, wspiera aktywności organizacji pozarządowych oraz ideę wolontariatu, rozwija świadomość społeczną mieszkańców i wspiera ich w realizacji inicjatyw w tym zakresie.

 

Zadania Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych

 • wsparcie merytoryczne organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców Białegostoku w zakresie zarządzania, współpracy z samorządem, rozwoju wolontariatu, realizacji zadań publicznych, źródeł finansowania,
 • prowadzenie procedury zlecania zadań publicznych, w szczególności dotyczących działalności wspomagającej budowę wspólnot i społeczności lokalnych, promocji wolontariatu, upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, działań wspomagających rozwój demokracji, tak zwanych wkładów własnych i regrantingu,
 • tworzenie płaszczyzny współpracy między jednostkami samorządowymi a organizacjami pozarządowymi,
 • stworzenie miejsca pełniącego rolę centrum aktywności lokalnej i inkubatora inicjatyw obywatelskich,
 • gromadzenie i udostępnianie publikacji dotyczących III sektora,
 • koordynacja działań dotyczących konsultowania aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi,
 • koordynacja związana z przygotowaniem i realizacją Programu współpracy Miasta Białystok z organizacjami pozarządowymi na dany rok,
 • promocja pozytywnych postaw społecznych, w tym poprzez organizację konkursów Miejsce Przyjazne Seniorom, Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”,
 • współpraca organizacyjna z ciałami doradczymi, takimi jak Białostocka Rada Działalności Pożytku Publicznego i Miejska Rada Seniorów w Białymstoku.

 

Adresaci działań Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych:

 • stowarzyszenia
 • stowarzyszenia zwykłe
 • fundacje
 • grupy inicjatywne zmierzające do zarejestrowania organizacji
 • mieszkańcy Białegostoku

 

Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

Funkcję Pełnomocnika Prezydenta Miasta Białegostoku ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi pełni Anna Pawłowska.

Kontakt: anna.pawlowska@um.bialystok.pl, tel. 510 095 630.

 

facebook