fot. Dawid Gromadzki

Dodana: 26 luty 2021 09:35

Zmodyfikowana: 13 czerwiec 2023 14:31

RODO

Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych dotycząca
mieszkańców biorących udział w konsultacjach społecznych Miasta Białegostoku

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 2016, 119, str. 1, sprost. Dz. Urz. UE. L 2018, 127, str. 2), zwanego RODO, informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Białegostoku, Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok;
  2. W sprawach ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok, tel. 85 8797979, e-mail: bbi@um.bialystok.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta  Białegostoku,  na  podstawie  6 ust. 1 lit. e) RODO  w  związku  z  ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713, ze zm.) oraz uchwały Nr XXXVI/590/17 Rady Miasta Białystok z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu konsultacji społecznych Miasta Białegostoku (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2017 r. poz. 2382).
  4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom innym, niż uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym dane zostały powierzone do przetwarzania.
  5. Pozyskane dane będą przechowywane przez okres 25 lat od zakończenia sprawy, a po tym okresie zostaną poddane ocenie przydatności przez Archiwum Państwowe.
  6. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do krajów spoza UE;
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do danych, na zasadach określonych w art. 15 RODO; sprostowania danych, na zasadach określonych w art. 16 RODO; usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), na zasadach określonych w art. 17 RODO; ograniczenia przetwarzania, na zasadach określonych w art. 18 RODO; prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, na zasadach określonych w art. 21 RODO.
  8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  9. Podanie danych jest dobrowolne, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uczestnictwa w konsultacjach społecznych. Niepodanie wszystkich wymaganych danych będzie skutkowało nieważnością ankiety.
  10. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
facebook