fot. Dawid Gromadzki

Dodana: 5 wrzesień 2019 13:10

Zmodyfikowana: 17 wrzesień 2019 11:35

Nabór wniosków w Programie Regrantingowym „Aktywni sąsiedzi”

Zapraszamy do składania wniosków o dofinansowanie działań realizowanych na białostockich osiedlach, które przyczynią się do pogłębiania więzi sąsiedzkich, rozwijania wspólnot lokalnych danego osiedla w oparciu o społeczne zaangażowanie mieszkańców Miasta.

Środki w wysokości 45 tys. zł przekazywane organizacjom pozarządowym w ramach konkursu ofert pochodzą z budżetu Miasta Białegostoku. Maksymalna kwota jednego grantu wynosi 4. tys. zł. Operatorem Programu Regrantingowego „Aktywni sąsiedzi” jest stowarzyszenie Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych. Wnioski można składać od 5 do 25 września 2019 r.

Program jest adresowany do stowarzyszeń, stowarzyszeń zwykłych, fundacji, klubów sportowych, organizacji kościelnych, to jest do organizacji pozarządowych w rozumieniu art. 3 ust. 2 oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wysokość środków przeznaczonych na realizację inicjatyw sąsiedzkich wynosi łącznie 45 tys. zł. Maksymalna kwota jednego grantu to 4 tys. zł.

Możliwe formy realizacji działań obejmują inicjatywy o charakterze animacyjno-integracyjnym
z zakresu: kultury, profilaktyki społecznej, sportu i kultury fizycznej, animacji społecznej, np. festyn osiedlowy, piknik sąsiedzki, święto ulicy, spotkanie sąsiedzkie, rozgrywki sportowe, spektakl teatralny mieszkańców, festiwal talentów i inne.

Działania realizowane w ramach Programu powinny:

  • mieć na celu nawiązywanie i/lub pogłębianie więzi społecznych, rozwijanie wspólnot
    i społeczności lokalnych danego osiedla w oparciu o społeczne działania podejmowane samodzielnie przez mieszkańców Miasta,
  • być przygotowane na podstawie rozpoznania potrzeb lokalnych,
  • wpisywać się w zakres zadań wymienionych w Programie współpracy Miasta Białystok z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok,
  • włączać aktywnie mieszkańców Białegostoku,
  • być bezpłatne dla uczestników.

Oferty przyjmuje Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych od 5 do 25 września 2019 r.

Wniosek można złożyć osobiście w biurze Programu przy ul. Modlińskiej 6 lok. U3 w dni robocze w godz. 8.00-15.30 lub przesłać skany oryginalnego wniosku pocztą elektroniczną na adres e-mail: agnieszka.olender@owop.org.pl. Kontakt telefoniczny: (85) 675 21 58.

Informacja o konkursie oraz trybie składania wniosków jest dostępna na stronie internetowej operatora projektów www.owop.org.pl.

W ubiegłym roku po raz pierwszy w Białymstoku został przeprowadzony konkurs regrantingowy. Konkurs angażujący mieszkańców w lokalne inicjatywy nosił nazwę: „Osiedla w działaniu”.

Operatorem konkursu był Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych wraz z Federacją Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok. Przy wsparciu edukacyjnym i animacyjnym zostało zrealizowanych 14 inicjatyw wzmacniających społeczności lokalne o łącznej wartości 36 tys. zł.

Zrealizowane projekty dotyczyły sfery edukacji (np. warsztaty fotograficzne, sąsiedzka wymiana książek), kultury (międzypokoleniowe zajęcia artystyczne, tworzenie graffiti, koncert w parku, kino z muzyką na żywo), rekreacji (pikniki i grille). Przyczyniły się do wzmocnienia więzi między sąsiadami, aktywizowały białostoczan. Wzięło w nich udział ponad 2.5 tys. mieszkańców Miasta.

facebook