fot. Dawid Gromadzki

Dodana: 2 lipiec 2024 09:46

Zmodyfikowana: 2 lipiec 2024 09:47

Powołanie Rady Kobiet

Rada Kobiet przy Prezydencie Miasta Białegostoku w nowym, uzupełnionym składzie inaugurowała drugą kadencję swojej działalności. Jej członkinie spotkały się dziś (1 lipca) w Pałacyku Gościnnym z prezydentem Tadeuszem Truskolaskim, który wręczył im akty powołania.

W skład organu doradczego, ustanowionego zarządzeniem Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 26 czerwca 2024 r., weszło 31 kobiet. Do ich zadań należeć będzie nie tylko opiniowanie projektów uchwał obejmujących swoim zakresem potrzeby kobiet, ale także m.in. przedstawianie rozwiązań wspierających kobiety oraz współpraca w tym zakresie z organizacjami pozarządowymi i instytucjami. Rada doradzać będzie prezydentowi w sprawach związanych z równouprawnieniem kobiet i mężczyzn, ale także w obszarach takich, jak polityka rodzinna, dostępność opieki zdrowotnej czy ochrona przed przemocą.

– Ogromnie cieszę się, że mogłem kolejny raz powołać tak wyjątkowe kobiety do Rady. Liczę na Waszą wiedzę i doświadczenie. Razem możemy kontynuować ideę Białystoku przyjaznego, dostępnego i otwartego dla wszystkich – powiedział prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.

Rada powołana została na okres odpowiadający kadencji Prezydenta Miasta Białegostoku, a do udziału w jej pracach zaproszone zostały białostoczanki zajmujące się różnymi dziedzinami życia i reprezentujące wiele środowisk. Członkinie Rady Kobiet pełnią swoje funkcje społecznie.

Na przewodniczącą wskazana została Anna Augustyn, natomiast czterema wiceprzewodniczącymi mianowano Annę Marię Dobrowolską-Cylwik, Katarzynę Jamróz, Joannę Misiuk oraz Urszulę Przystupę.

Pełny skład Rady Kobiet przy Prezydencie Miasta Białegostoku przedstawia się następująco:

 1. Anna Augustyn – przewodnicząca. Doktorka ekonomii, pracownica naukowo-dydaktyczna Uniwersytetu w Białymstoku. Kierowniczka Zespołu ds. Planowania i Rozwoju w Stowarzyszeniu Białostockiego Rozwoju Regionu. Radna Sejmiku Województwa Podlaskiego.
 2. Katarzyna Jamróz  wiceprzewodnicząca. Przewodnicząca Rady Miasta Białystok. Członkini Białostockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Ekonomistka, pracuje w Stowarzyszeniu Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego.
 3. Anna Maria Dobrowolska-Cylwik  wiceprzewodnicząca. Radna Rady Miasta Białystok. Pełnomocniczka Wojewody Podlaskiego do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego. Z wykształcenia pedagożka i menadżerka kultury.
 4. Joanna Misiuk  wiceprzewodnicząca. Radna Rady Miasta Białystok. Założycielka Fundacji #BiałystokDziałaMY, wspierającej działalność przedsiębiorczych kobiet. Organizatorka i inicjatorka licznych akcji społecznych i charytatywnych.
 5. Urszula Przystupa  wiceprzewodnicząca. Dyrektorka Centrum Aktywności Społecznej Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Pełnomocniczka Prezydenta Miasta Białegostoku ds. równego traktowania.
 6. Urszula Boublej – rzeczniczka prasowa Prezydenta Miasta Białymstoku, dyrektorka Departamentu Komunikacji Społecznej.
 7. Magdalena Choruży – adwokatka, czynnie zaangażowana w obronę praw kobiet. Udziela pomocy prawnej i humanitarnej uchodźcom wojennym z Ukrainy, w szczególności kobietom i dzieciom. Nieodpłatnie pomaga w ramach różnego typu akcji dotyczących przeciwdziałania przemocy. Reprezentuje cudzoziemki w związku z kryzysem migracyjnym na granicy białorusko-polskiej.
 8. Kamila Dackiewicz – z wykształcenia pedagożka, certyfikowana trenerka pozytywnej dyscypliny. Aktywnie włącza się w wydarzenia promujące działania prospołeczne, artystyczne, charytatywne oraz wspierające kobiety. Zaangażowana w inicjatywy podejmowane na rzecz organizacji pożytku publicznego.
 9. Anna Daszuta-Zalewska – dyrektorka Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego. Opracowała i wdrożyła w placówce Plan Równości Płci, zgodny z wytycznymi Komisji Europejskiej.
 10. Edyta Eljasiewicz –lekarka łącząca medycynę akademicką z myśleniem systemowym, ekoterapią i treningiem współczucia. Jej aktywność skupia się na pomocy kobietom przewlekle chorym, z chorobami nowotworowymi, zagrożonym niepełnosprawnością. Działa także na rzecz kobiet i dzieci zagrożonych przemocą oraz osób uchodźczych.
 11. Anna Gardocka-Jałowiec – ekonomistka, profesorka Uniwersytetu w Białymstoku. Ekspertka Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej i członkini Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE). Koncentruje się na projektach służących społeczeństwu.
 12. Jowita Natalia Grochowska – adwokatka, mediatorka specjalizująca się w sprawach z zakresu prawa karnego i cywilnego. Wykładowczyni na aplikacji adwokackiej, członkini Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego i Komisji Egzaminacyjnej ds. aplikacji adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwości. Angażuje się w akcje społeczne związane z obroną praw człowieka i praworządności.
 13. Ewa Guzik-Makaruk – prawniczka, adwokatka, profesorka nauk prawnych, nauczycielka akademicka. Jest stypendystką wielu zagranicznych uniwersytetów oraz przewodniczącą rady naukowej Instytutu Ekspertyz Medycznych w Łodzi. Autorka wielu publikacji dotyczących prawa karnego.
 14. Krystyna Jachimczuk – z zawodu pielęgniarka, obecnie aktywna działaczka społeczna. Jest członkinią Białostockiej Rady Seniorów, Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Rady Społecznej Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białystoku.
 15. Joanna Kamieńska - absolwentka Wydziału Prawa. Wspólnik Kancelarii Radców Prawnych. Arbiter Wschodniego Sądu Arbitrażowego. Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku. Członek Zarządu Fundacji Opera Młodych.
 16. Danuta Kaszyńska - przedsiębiorczyni, która inicjowała i współorganizowała Podlaskie Kongresy Kobiet. Wraz z Podlaskim Stowarzyszeniem Właścicielek Firm organizuje w Białymstoku światową akcję dotyczącą przemocy wobec kobiet One Billion Rising – Nazywam się Miliard.
 17. Aleksandra Kondratowicz – twórczyni cyfrowa, fotografka, socjolożka. W mediach społecznościowych porusza tematy społeczne, kobiece i związane z macierzyństwem. Jest autorką felietonów na portalu Mamamdu.pl.
 18. Marta Kosior-Kazberuk – jest profesorką i rektorem Politechniki Białostockiej. Wspiera kobiety w rozwoju karier zawodowych i pomaga osobom potrzebującym pomocy z przyczyn losowych. Zaangażowana w akcje społeczne na rzecz kobiet oraz pomoc uchodźczyniom.
 19. Agnieszka Kuczyńska – lekarka specjalistka w klinice KRIOBANK. Członkini European Society of Human Reproduction And Embryology, Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników oraz Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii. Zaangażowana w działania edukacyjne i profilaktyczne dotyczące tematu zdrowia i płodności.
 20. Kamila Lićwinko – lekkoatletka, rekordzistka Polski w skoku wzwyż, Halowa Mistrzyni Świata, brązowa medalistka Mistrzostw Świata, wielokrotna Mistrzyni Polski. Założycielka Akademii Młodych Mistrzów. Nauczycielka wychowania fizycznego. Ambasadorka Fundacji „Naszpikowani”.
 21. Liza Mickiewicz - kierowniczka Centrum Wsparcia Cudzoziemców w Białymstoku działającego przy Fundacji Okno na Wschód, rzeczniczka praw cudzoziemców, inicjatorka i koordynatorka Klubu Kobiet Imigrantek w Białymstoku.
 22. Dorota Mozyrska – profesorka Politechniki Białostockiej. W swoich działaniach koncentruje się na popularyzacji nauki w ramach działań uczelni, jak też w ramach Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Współpracuje z Perspektywami w zakresie promocji wydarzeń i staży dla studentek tego wydziału.
 23. Anna Narel – przedsiębiorczyni. Angażuje się w rozwój kobiecej społeczności w województwie. Jest jedną z inicjatorek powołania Forum Kobiet Podlasia. Działa też w zakresie promowania profilaktyki zdrowotnej kobiet, we współpracy z Białostockim Centrum Onkologii
 24. Izabela Siemieniako – właścicielka kancelarii prawnej. Jej działalność społeczna koncentruje się na wspieraniu i pomocy psychologicznej. Jest też aktywna w zakresie mentoringu biznesowego oraz samorozwojowego. Wspiera organizacje charytatywne oraz fundacje, a także inicjatywy na rzecz praw kobiet.
 25. Krystyna Sokołowska – trenerka gimnastyki artystycznej, Miss Polonia 2022. Od lat pracuje z dziewczętami i kobietami, pełniąc role wychowawcy, instruktora i szkoleniowca. Działa jako wolontariuszka w Fundacji Omena Foundation, w ośrodku Rio Edu Centrum w Warszawie.
 26. Natalia Stieszenko – szefowa białostockiego sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Od lat angażuje się w działania aktywizujące lokalną społeczność i promuje ideę wolontariatu. Uczestniczy w działaniach Stowarzyszenia Aktywności Niepełnosprawnych Intelektualnie „Aktywni”.
 27. Izabela Święcicka – profesorka UwB, prorektorka ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu w Białymstoku, kierowniczka Katedry Mikrobiologii i biotechnologii na Wydziale Biologii. Autorka licznych publikacji naukowych z zakresu mikrobiologii, w prestiżowych międzynarodowych czasopismach naukowych.
 28. Ewa Wierzbicka-Nosal – dyplomowana trenerka transformacyjna, członkini European Mentoring & Coaching Council Poland. Pracuje z osobami w procesie zmiany, wkraczającymi na ścieżkę kariery lub chcącymi ją zmienić. Realizuje się też w pierwszym w Białymstoku projekcie mentoringowym – Programie Prawniczego Mentoringu Kobiecego.
 29. Anna Zacny – wiceprezeska Podlaskiego Stowarzyszenia Właścicielek Firm Klubu Kobiet Biznesu. Pomaga w zakładaniu i prowadzeniu firm oraz godzeniu życia zawodowego z rodzinnym. Wspiera aktywność kobiet w życiu publicznym, społecznym i prywatnym. Organizuje wydarzenia promujące działania prospołeczne, pobudzające przedsiębiorczość i zaangażowanie kobiet w biznes i życie społeczne.
 30. Dorota Małgorzata Zerbst – z zawodu informatyczka. Członkini Komitetu Obrony Demokracji. Wspierała lokalnie działania Ogólnopolskiego Strajku Kobiet i organizowała akcję wsparcia protestów Rodziców Osób z Niepełnosprawnościami.
 31. Joanna Zubrycka – działa w Stowarzyszeniu Inicjatyw Artystycznych Supernova, gdzie realizuje projekty kulturalne, edukacyjne, społeczne i artystyczne. Członkini zespołu muzycznego Kobiety Wschodu, który promuje twórczość lokalną w skali ogólnopolskiej. Inicjatorka „Białostockiej Kawiarenki Artystycznej” integrującej białostockie środowisko artystyczne.

 

Opracowała: Magdalena Gajewska

facebook