fot. Dawid Gromadzki

Dodana: 23 maj 2023 08:29

Zmodyfikowana: 27 lipiec 2023 13:49

Konsultacje społeczne dotyczące wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

Data rozpoczęcia wydarzenia: 23 maj 2023, 08:30

Data zakończenia wydarzenia: 22 cze 2023, 23:59

Lokalizacja wydarzenia: Miasto Białystok

Prezydent Miasta Białegostoku zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Białegostoku. Konsultacje mają na celu poznanie i zebranie opinii, uwag oraz propozycji zmian do wyżej wymienionego projektu uchwały.

Do udziału w konsultacjach uprawnieni są:

 • mieszkańcy Białegostoku;
 • lokalni partnerzy społeczni, w tym z organizacje pozarządowe oraz podmioty,
  o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) prowadzące działalność na rzecz mieszkańców Białegostoku;
 • mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, społeczne inicjatywy mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego oraz członkowie kooperatywy mieszkaniowej współdziałający w celu realizacji na obszarze rewitalizacji inwestycji mieszkaniowej w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia
  4 listopada 2022 r. o kooperatywach mieszkaniowych oraz zasadach zbywania nieruchomości należących do gminnego zasobu nieruchomości w celu wsparcia realizacji inwestycji mieszkaniowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 28);
 • podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze miasta działalność gospodarczą;
 • podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze miasta działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
 • organy władzy publicznej;
 • podmioty, inne niż wymienione w pkt 7, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

Konsultacje prowadzone będą w okresie od 23 maja 2023 roku do 22 czerwca 2023 roku
w następujących formach:

 • wypełnienie formularza do zgłaszania uwag dostępnego w formie elektronicznej na stronie internetowej www.bialystok.pl oraz www.cas.bialystok.pl
 • oraz papierowej dostępnej w punktach Urzędu Miejskiego przy ul. Słonimskiej 1, ul. Branickiego 3/5 i ul. Świętego Rocha 3.

Podpisany formularz można złożyć w czasie trwania konsultacji poprzez jeden
z poniższych sposobów:

 1. elektronicznie na adres e-mail: rewitalizacja@um.bialystok.pl,
 2. korespondencyjnie na adres: Urząd Miejski w Białymstoku, Departament Strategii i Rozwoju ul. Słonimska 1,15-950 Białystok,
 3. osobiście poprzez złożenie do urny konsultacyjnej w jednym z wyznaczonych punktów Urzędu Miejskiego w Białymstoku:
 • budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Słonimskiej 1,
 • budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Branickiego 3/5,
 • budynku Centrum Aktywności Społecznej przy ul. Świętego Rocha 3,
 • wypełnienie anonimowej ankiety online dostępnej pod linkiem: https://www.survio.com/survey/d/F8X1H8Y3B9W7T1V6H
 • uczestnictwo w otwartym spotkaniu konsultacyjnym, umożliwiającym omówienie metod wyznaczania proponowanego obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Spotkanie odbędzie się w dniu 01.06.2023 r. (czwartek) w godzinach od 16:30 do 18:30 w siedzibie Centrum Aktywności Społecznej przy ul. Świętego Rocha 3
  w Białymstoku.

W przypadku dostarczenia uwag za pośrednictwem poczty o dochowaniu terminu decyduje data wpływu korespondencji do Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

W terminie do 20 dni po zakończeniu niniejszych konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówienie przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich. Zostanie ona opublikowana na stronach internetowych: www.bip.bialystok.pl, www.bialystok.pl oraz www.cas.bialystok.pl.

facebook