fot. Dawid Gromadzki

Dodana: 14 luty 2018 08:00

Zmodyfikowana: 28 grudzień 2022 11:19

Zasady

Ze środków Budżetu Obywatelskiego 2018 mogły być finansowane projekty należące do zadań własnych gminy albo powiatu, które były możliwe do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego. W uzasadnionych przypadkach można było wydłużyć realizację projektu – na zasadach określonych przepisami ustawy o finansach publicznych.

W przypadku projektów, których realizacja wymagała lokalizacji na określonym terenie, musiał on stanowić obszar, na którym Miasto Białystok może zgodnie z prawem wydatkować środki publiczne.

Istniała możliwość zgłoszenie projektu miękkiego zlokalizowanego na terenie nie będącym własnością Miasta. Wymagane było wówczas dołączenie do formularza zgłoszeniowego oświadczenia dotyczącego udostępnienia i wykorzystania nieruchomości do celów realizacji projektu.

W ramach Budżetu Obywatelskiego 2018 nie mogły być realizowane projekty:

  • które zakładały realizację jedynie części, etapu projektu, w tym sporządzenia wyłącznie koncepcji bądź planu przedsięwzięcia lub jedynie środki na wykonanie, bez zabezpieczenia środków na projektowanie;
  • które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawo własności;
  • które były sprzeczne z przyjętymi planami, strategiami i programami Miasta Białegostoku;
  • które po realizacji generowałyby koszty eksploatacji przekraczające w skali roku 5% wartości proponowanego projektu;
  • o charakterze inwestycyjnym (tzw. projekty twarde), które miały być zlokalizowane na terenie placówek oświatowych;
  • których efekty nie spełniały kryterium ogólnodostępności;
  • które nie spełniały kryterium celowości i gospodarności;
  • o charakterze nieinwestycyjnym (tzw. projekty miękkie), których szacunkowa wartość przekraczała kwotę 50 000,00 zł.

Kwota przeznaczona na BO 2018: 10 mln zł, w tym:

  • 3 mln zł na projekty ogólnomiejskie, wartość pojedynczego projektu przekracza kwotę 250 tys. zł, nie przekracza kwoty 1 ml zł.
  • 7 mln zł na projekty osiedlowe (podzielone w równych częściach na osiedla), wartość pojedynczego projektu nie przekracza kwoty 250 tys. zł.

 Wartość pojedynczego projektu miękkiego (np. społecznego, kulturalnego) nie mogła przekroczyć kwoty 50 tys. zł.

Każdy mieszkaniec Białegostoku mógł złożyć dowolną liczbę wniosków. Osoba niepełnoletnia (która ukończyła 13 rok życia) również, ale za pisemną zgodą opiekuna. Propozycja musiała uzyskać pisemne poparcie co najmniej 20 mieszkańców Białegostoku (innych niż pomysłodawcy projektu).

Głosowanie

Głosowanie trwało od 4 do 18 października 2017 r. Każda osoba mogła wypełnić tylko jedną kartę do głosowania: w formie papierowej lub elektronicznej. Można było zagłosować na 1 projekt ogólnomiejski i 2 osiedlowe.

facebook