fot. Dawid Gromadzki

Deklaracja dostępności serwisu Centrum Aktywności Społecznej

Urząd Miejski w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Centrum Aktywności Społecznej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Centrum Aktywności Społecznej.

Data publikacji strony internetowej: 2017-12-08

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-09-22

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Informacja o treściach niedostępnych:

  1. Na stronie mogą występować graficzne pliki PDF.
  2. Na stronie mogą występować obrazy bez tekstu alternatywnego.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-22. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2024-07-05.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Adam Turowski, adres poczty elektronicznej aturowski@cui.bialystok.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 85 869 6241. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargi i odwołania

Nazwa organu odwoławczego: Prezydent miasta Białegostoku

Adres organu odwoławczego: Urząd Miejski w Białymstoku
ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok

Adres e-mail organu odwoławczego: prezydent@um.bialystok.pl

Telefon organu odwoławczego: 85 879 7979

Dostępność architektoniczna

Dostępność budynku dla osób ze szczególnymi potrzebami – informacje ogólne

Do budynku prowadzą dwa wejścia – 1) wejście główne (od ul. Krakowskiej) - poprzez schody oraz podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd łamany, złożony z dwóch części), 2) wejście od ul. Św. Rocha - służy jako wejście/wyjście awaryjne; brak podjazdu dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Brak wind przed wejściami do budynku.

Budynek ma cztery kondygnacje, z których każda jest dostępna i dostosowana do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

W piwnicy znajduje się ogólnodostępny hol, sale szkoleniowe oraz sala do zajęć ruchowych.

Na parterze znajdzie się recepcja, pokoje pracowników Centrum Aktywności Społecznej oraz pokoje pracowników punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Na pierwszym piętrze znajduje się ogólnodostępny hol wystawowy, duża sala konferencyjna, sale szkoleniowe oraz kuchnia.

Na drugim piętrze znajduje się ogólnodostępny hol, a także kącik malucha oraz sale szkoleniowe i pokoje konsultacyjne.

Na każde z pięter wchodzi się z klatki schodowej przez drzwi z samozamykaczem. Drzwi prowadzące na piętra oraz drzwi do sal umożliwiają swobodny wjazd wózkiem inwalidzkim. Wielkość pomieszczeń umożliwia poruszanie się na wózku.

Na każdej z 4 kondygnacji znajdują się toalety dla osób z niepełnosprawnościami.

Przewijak dla niemowląt znajduje się na drugim piętrze, w jednym z pokojów konsultacji.

Udogodnienia dla osób niewidomych i słabowidzących:

W budynku zamontowano/wykonano:

  • listwy kontrastowe na stopniach schodów prowadzących do wejścia oraz na klatkach schodowych,
  • oznaczenia dróg ewakuacyjnych i poszczególnych pięter, w formie tabliczek z zapisem w alfabecie Braille’a na poręczach,
  • oznaczenia wyjść ewakuacyjnych za pomocą piktogramów,
  • kontrastowe tabliczki informacyjne na drzwiach, z zapisem funkcjonalności pomieszczeń w alfabecie Braille’a,
  • oznaczenia kontrastowe wokół drzwi wewnętrznych, na każdym piętrze,
  • mapy tyflograficzne przedstawiające rzuty poszczególnych pięter z opisem funkcjonalności pomieszczeń,
  • montaż systemu dźwiękowego w windzie.

W budynku istnieje możliwość skorzystania z urządzenia drukującego Braille’a.

Udogodnienia dla osób głuchych lub słabosłyszących:

W budynku znajduje się mobilna pętla indukcyjna. W Centrum Aktywności Społecznej pracują osoby uczęszczające na kurs języka migowego.

Dojazd i komunikacja:

Przystanek komunikacji miejskiej na ul. Lipowej (przystanek nr 211 „Kościół św. Rocha”). Linie komunikacji miejskiej: 2, 4, 5, 7, 10. Odległość przystanku od obiektu wynosi około 140 m. (na trasie jedno przejście dla pieszych z wyspą, sygnalizacją świetlną i dźwiękową oraz jedno przejście bez sygnalizacji).

Przystanek komunikacji miejskiej na ul. Lipowej (przystanek nr 206 „Lipowa/św. Rocha". Linie komunikacji miejskiej: 2, 4, 5, 10. Odległość przystanku od obiektu około 200 m. (na trasie jedno przejście dla pieszych bez sygnalizacji).

Komunikacja specjalna: przewóz osób z niepełnosprawnością obsługiwany przez Białostocką Komunikację Miejską – tel. 85 744 34 04.

Parkowanie: około 30 ogólnodostępnych miejsc parkingowych w strefie płatnego parkowania (bezpłatny dla osób z niepełnosprawnością, które posiadają kartę parkingową), 2 miejsca parkingowe oznaczone dla osób z niepełnosprawnościami.

Parking ogólnodostępny w strefie płatnego parkowania znajduje się na ul. Krakowskiej, natomiast parking przy budynku znajduje się za szlabanem, tam też dostępne jest jedno miejsce dla osób z niepełnosprawnością.

Aplikacje mobilne

Urząd Miejski w Białymstoku udostępnia następujące aplikacje mobilne:

Koordynatorzy dostępności

Informację na temat dostępności można uzyskać kontaktując się z Katarzyną Subietą, adres poczty elektronicznej ksubieta@um.bialystok.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 85 869 6570.

Koordynatorem do Spraw Dostępności jest Marzena Andrzejewska. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności można składać na adres: mandrzejewska@um.bialystok.pl lub pod numerem telefonu: 85 869 6553.

facebook