fot. Dawid Gromadzki

Dodana: 5 październik 2022 12:19

Zmodyfikowana: 6 październik 2022 12:21

Oferta realizacji zadania publicznego

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych dnia 4 października 2022 roku złożył do tutejszego urzędu uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pod nazwą: „Forum Inicjatyw Społecznych Miasta Białystok 2022”.

Oferta przewiduje organizację w 2022 roku Forum Inicjatyw Społecznych Miasta Białystok – wydarzenia o charakterze edukacyjnym, adresowanym do organizacji pozarządowych, z terminem realizacji zadania od 1 do 30 listopada 2022 roku.

Na podstawie artykułu 19a ustęp 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dziennik Ustaw z 2022 roku pozycja 1357 ze zmianami) każdy może zgłosić uwagi dotyczące załączonej oferty. Uwagi przyjmuje Centrum Aktywności Społecznej Urząd Miejski w Białymstoku przy ulicy świętego Rocha 3, telefon: 85 879 74 46, 85 879 74 48, e-mail: centrum@um.bialystok.pl w terminie do 13 października 2022 roku.

facebook