fot. Dawid Gromadzki

Dodana: 15 październik 2021 10:58

Zmodyfikowana: 15 październik 2021 13:46

Białostocka Rada Działalności Pożytku Publicznego

Miasto Białystok ogłasza nabór do Białostockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Potrwa on od 15 października do 15 listopada. Rada ma charakter konsultacyjny i opiniodawczy. Jej kadencja trwa 3 lata. Nabór dotyczy przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Taka rada zajmuje się między innymi opiniowaniem projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi, wyrażaniem opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych.

Kandydatem może być osoba, która:

  • została zgłoszona przez organizację pozarządową prowadzącą działalność na terenie miasta i przedstawiła 3 imienne rekomendacje innych organizacji pozarządowych prowadzących działalność na terenie miasta,
  • jest pełnoletnia,
  • nie była karana za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
  • wyraziła zgodę na kandydowanie,
  • posiada doświadczenie przydatne w pełnieniu funkcji członka rady.

W skład rady wejdzie 10 osób: 2 przedstawicieli Rady Miasta, 3 przedstawicieli prezydenta, 5 przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Kartę zgłoszenia kandydata wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku albo przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok.

O terminowości dokonania zgłoszenia decyduje data wpływu do urzędu. Zgłoszenia złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Karta zgłoszenia powinna być wypełniona poprawnie i czytelnie. Brak wypełnienia którejś z części formularza lub wymaganych podpisów oraz brak dołączenia wymaganych dokumentów spowoduje odrzucenie zgłoszenia.

Procedurę naboru prowadzi Centrum Aktywności Społecznej. Więcej informacji można uzyskać pod numerami telefonów: 85 879 74 46, 85 879 74 48, 510 095 630.

Pierwsza Białostocka Rada Działalności Pożytku Publicznego została wybrana w styczniu 2016 roku. Jej kadencja trwała trzy lata.

 

Plakat o naborze kandydatów do Rady

facebook