fot. Dawid Gromadzki

Dodana: 14 luty 2018 09:16

Zmodyfikowana: 28 grudzień 2022 11:23

Zasady

Ze środków Budżetu Obywatelskiego 2017 mogły być finansowane projekty należące do zadań własnych gminy albo powiatu, które były możliwe do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego. W uzasadnionych przypadkach realizacja projektu mogła zostać wydłużona – na zasadach określonych przepisami ustawy o finansach publicznych.

W przypadku projektów, których realizacja wymagała lokalizacji na określonym terenie, musiał on stanowić obszar, na którym Miasto Białystok może zgodnie z prawem wydatkować środki publiczne.

Tylko przy projektach innych niż inwestycyjne istniała możliwość zgłoszenia projektu zlokalizowanego na terenie nie będącym własnością Miasta. Wymagane było wówczas dołączenie do formularza zgłoszeniowego oświadczenia dotyczącego udostępnienia i wykorzystania nieruchomości do celów realizacji projektu.

W ramach Budżetu Obywatelskiego 2017 nie mogły być realizowane projekty, które:

  • miałyby być realizowane na terenach placówek oświatowych
  • zakładały realizację jedynie części projektu (np. tylko koncepcji lub planu)
  • naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich (np. prawo własności)
  • były sprzeczne z przyjętymi planami, strategiami i programami Miasta Białegostoku
  • po realizacji generowałyby koszty eksploatacji przekraczające w skali roku 5% wartości proponowanego projektu
  • generowały efekty nie spełniające kryterium ogólnodostępności

Kwota

Łączna pula przeznaczona na Budżet Obywatelski 2017 to 10 mln zł, w tym 3 mln zł przeznaczono na projekty ogólnomiejskie, 7 mln zł na osiedlowe (podzielonych w częściach równych na 28 osiedli Białegostoku).  Pojedyncza wartość projektu ogólnimiejskiego nie mogła przekraczać kwoty 1 mln zł, natomiast osiedlowego 250 tys. zł.  Dodatkowe 100 tys. zł przeznaczono na promocję Budżetu Obywatelskiego 2017.

Zgłaszanie projektów

Każdemu mieszkańcowi przysługiwała możliwość zgłoszenia dowolnej liczby projektów. Projekty mogły mieć charakter nie tylko inwestycyjny, ale również społeczny, kulturalny, tzw. projekty miękkie.

Weryfikacja zgłoszonych projektów

Ocena projektów zgłoszonych przez mieszkańców do Budżetu Obywatelskiego 2017 przebiegała poprzez weryfikację formalną, szczegółową i ostateczną.

Głosowanie

Mieszkańcy mieli możliwość wyboru maksymalnie 1 projektu ogólnomiejskiego i 2 projektów osiedlowych. Zagłosować było można w formie papierowejlub elektronicznej.

 

facebook