fot. Dawid Gromadzki

Dodana: 29 marzec 2018 13:50

Zmodyfikowana: 2 styczeń 2023 13:07

Pomieszczenia Centrum Aktywności Społecznej (CAS)

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z POMIESZCZEŃ CAS?

Z pomieszczeń Centrum Aktywności Społecznej w budynku położonym w Białymstoku przy ul. Św. Rocha 3 mogą korzystać:

1) organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, podejmujące działania na rzecz mieszkańców Białegostoku, to jest:

  • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
  • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
  • spółdzielnie socjalne,
  • spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

  2) grupy inicjatywne mieszkańców Miasta Białegostoku realizujące działania w zakresie pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Białegostoku.


  CO NALEŻY ZROBIĆ, ABY MÓC SKORZYSTAĆ Z POMIESZCZEŃ?

  Pomieszczenia CAS są udostępniane od poniedziałku do niedzieli w godzinach 8.00-20.00 po wcześniejszym złożeniu wniosku, wyrażeniu zgody ze strony dyrekcji oraz ewentualnym podpisaniu porozumienia.

  Podpisany wniosek należy złożyć w formie papierowej w siedzibie Centrum Aktywności Społecznej w budynku przy ul. Św. Rocha 3, 15-879 Białystok. Wnioski przyjmowane są w godzinach pracy Urzędu Miejskiego, czyli w poniedziałki w godz. 8.00-17.00 oraz od wtorku do piątku w godz. 7.30-15.30 w pokoju nr 3.

  Istnieje również możliwość złożenia wniosku drogą elektroniczną w formie skanu z oryginału na adres cas@um.bialystok.pl.

   

  JAK WYGLĄDA WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE?

  Wnioski o udostępnienie sali są dostępne w siedzibie CAS, można je także pobrać ze strony internetowej (pliki formularzy do pobrania są dostępne między innymi na dole tej strony). W zależności od podmiotu występującego o rezerwację pomieszczenia (organizacja pozarządowa lub grupa inicjatywna mieszkańców), należy wybrać odpowiedni formularz.

  Wypełnienie wniosku wymaga:

  1) wskazania terminu planowanego działania,

  2) wskazania proponowanego pomieszczenia do udostępnienia wraz z dodatkowymi elementami wyposażenia dostępnymi w Centrum,

  3) określenia liczby uczestników,

  4) opisu planowanego działania ze wskazaniem odbiorców wydarzenia,

  5) podania danych Wnioskodawcy, w tym danych kontaktowych w celu potwierdzenia dokonania rezerwacji,

  6) wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych,

  7) oświadczenia o zapoznaniu z zasadami zarządzenia w sprawie udostępniania pomieszczeń Centrum, w tym regulaminem porządkowym.

  W przypadku organizacji pozarządowych wniosek powinien być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentacji oraz zawierać dołączony statut lub inny dokument określający przedmiot działalności.

  W przypadku grupy inicjatywnej mieszkańców Białegostoku wniosek wypełnia i podpisuje osoba wskazana do reprezentowania grupy.

  Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w ramach udostępniania pomieszczeń i składników majątkowych Centrum Aktywności Społecznej dostępna jest w plikach do pobrania.


  JAK DOKONAĆ REZERWACJI POMIESZCZENIA?

  Rezerwacji pomieszczenia można dokonać poprzez złożenie gotowego wniosku, jednak zachęcamy do wcześniejszego kontaktu z pracownikami Centrum Aktywności Społecznej i skorzystania z możliwości wstępnej rezerwacji.

  Rezerwacji wstępnej można dokonać osobiście w siedzibie Centrum, telefonicznie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem cas@um.bialystok.pl. Należy jednak potwierdzić ją w ciągu 2 dni roboczych poprzez złożenie wypełnionego wniosku. 

  CO DALEJ DZIEJE SIĘ Z WNIOSKIEM?

  Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne ze zgodą na udostępnienie. Dopiero po analizie harmonogramu dostępności, prawidłowości wypełnienia wniosku i jego zgodności z zapisami zarządzania regulującego zasady gospodarowania pomieszczeniami, udzielana jest zgoda bądź odmowa udostępnienia.

  Kierujący dostępem do pomieszczeń odmawia udostępnienia pomieszczenia w przypadku kiedy:

    • brak jest wolnego pomieszczenia w terminie określonym w złożonym wniosku,
    • planowane przedsięwzięcie jest niezgodne z regulaminem porządkowym.

  W uzasadnionych przypadkach kierujący dostępem do pomieszczeń budynku może odmówić udostępnienia z innych przyczyn niż wymienione powyżej.

  Informacja o pozytywnym lub negatywnym rozpatrzeniu wniosku przekazywana jest Korzystającemu drogą telefoniczną lub mailową w terminie do 7 dni od daty złożenia wniosku.

  W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o cykliczne, nieodpłatne korzystanie z pomieszczeń Centrum niezbędne jest podpisanie porozumienia o nieodpłatnym udostępnieniu pomieszczenia. Zmiany w zakresie cyklicznego korzystania z pomieszczeń, w tym dotyczące terminu i rodzaju pomieszczenia, wymagają podpisania aneksu do porozumienia.

  W sytuacjach wynikających ze szczególnych potrzeb, kierujący dostępem do pomieszczeń zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji i zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Korzystających oraz zaproponowania (jeżeli jest to możliwe) zastępczego terminu lub pomieszczenia w budynku Centrum. W sytuacjach wynikających z siły wyższej, udostępnianie pomieszczeń Centrum może zostać ograniczone lub czasowo zawieszone.


  JAKIE SĄ KOSZTY UDOSTĘPNIENIA POMIESZCZEŃ?

  Grupy inicjatywne mieszkańców Białegostoku, mogą korzystać z pomieszczeń Centrum nieodpłatnie, na realizację działań nieodpłatnych, skierowanych do mieszkańców Białegostoku.

  Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podejmujące działania na rzecz mieszkańców Białegostoku mogą korzystać z pomieszczeń Centrum

    • nieodpłatnie na prowadzenie nieodpłatnej działalności statutowej na rzecz mieszkańców Białegostoku,
    • odpłatnie na prowadzenie odpłatnej działalności statutowej na rzecz mieszkańców Białegostoku.

  Odpłatne udostępnienie pomieszczeń Centrum odbywa się według zasad i stawek obowiązujących przy wynajmie, dzierżawie i użytkowaniu lokali gminnych, uregulowanych odrębnymi zarządzeniami Prezydenta Miasta Białegostoku i wymaga podpisania stosownej umowy.

   

  CO JESZCZE OFERUJE CENTRUM?

  Korzystający z oferty CAS mają również możliwość użytkowania:

    • sprzętu multimedialnego (projektor, telewizor, przenośny sprzęt nagłaśniający),
    • bannera z logo Miasta Białystok,
    • rollupu z logo Miasta Białystok.

  Korzystanie wymaga wpisania do rejestru udostępnień znajdującego się w budynku Centrum.

  Centrum udostępnia korzystającym również szafki magazynowe, które służą do przechowywania dokumentacji i materiałów związanych z przedsięwzięciami realizowanymi przez Korzystającego w siedzibie Centrum, a także skrytki korespondencyjne.

  Udostępnianie szafek magazynowych i skrytek korespondencyjnych odbywa się na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy i wymaga złożenia pisemnego wniosku o korzystanie oraz pokwitowania odbioru kluczyka.

  Korzystający ze skrytek korespondencyjnych zobowiązani są do regularnego odbierania korespondencji, nie rzadziej niż raz w miesiącu.

  Wszystkie pomieszczenia Centrum Aktywności Społecznej dostosowane są do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

   

  CZEGO WYMAGAMY OD KORZYSTAJĄCYCH?

  Korzystający zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu porządkowego użytkowania pomieszczeń Centrum Aktywności Społecznej, znajdujących się w budynku położonym w Białymstoku przy ul. Św. Rocha 3, w tym do:

    • przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych (wyciąg z najważniejszych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowych dostępny jest w budynku),
    • zachowania w niepogorszonym stanie pomieszczeń i wyposażenia pomieszczeń, w tym m. in. mebli, sprzętu biurowego, sprzętu elektronicznego, księgozbioru i in.,
    • zachowania porządku i czystości, w tym m.in. pozostawiania mebli w pomieszczeniu w pierwotnym układzie, zamykania okien, wyłączenia wszystkich urządzeń elektrycznych oraz świateł,
    • przestrzegania terminów i godzin korzystania z pomieszczeń ustalonych we wniosku,
    • dokonania naprawy albo wymiany zniszczonego lub uszkodzonego sprzętu na wolny od wad, a w razie konieczności do dokonania remontu zniszczonych pomieszczeń na swój koszt,
    • niezwłocznego powiadamia służb oraz kierującego dostępem do pomieszczeń budynku o zaistnieniu bądź podejrzeniu zaistnienia zagrożenia życia lub zdrowia osób przebywających w pomieszczeniach,
    • zgłaszania wszelkich awarii bądź problemów związanych z użytkowaniem pomieszczeń i sprzętu,
    • zgłaszaniu do kierującego dostępem do pomieszczeń oraz zainteresowanych podmiotów o rezygnacji lub zmianie terminu korzystania z udostępnionego pomieszczenia.

  Korzystający ponosi pełną odpowiedzialność za przebieg przedsięwzięcia opisanego we wniosku i/lub faktycznie realizowanego, jak również ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w czasie użytkowania pomieszczeń.

  Korzystający muszą pamiętać, iż w budynku obowiązuje zakaz:

   • prowadzenia działalności niezgodnej ze złożonym wnioskiem,
   • udostępniania pomieszczeń innym podmiotom do korzystania,
   • prowadzenia działań o charakterze religijnym,
   • prowadzenia działań o charakterze politycznym, w tym zakładania komitetów wyborczych, prowadzenia kampanii wyborczej lub innych agitacji partyjnych,
   • prowadzenia działań sprzecznych z przepisami prawa lub mogących negatywnie wpłynąć na wizerunek Miasta Białystok,
   • palenia tytoniu, spożywania alkoholu i środków odurzających,
   • prowadzenia imprez i spotkań towarzyskich.
  facebook